RegioTV Online News

2021: CORONA VERSUS UITZENDBUREAU’S

UWV: fors verlies uitzendbanen, deels herstel in 2021

Door de coronacrisis verdwijnen er in Nederland in een periode van twee jaar waarschijnlijk zo’n 189.000 banen. De grootste afname is te verwachten bij uitzendbureaus, waar het UWV rekent op 76.000 minder banen. In 2021 neemt het aantal uitzendbanen wel weer toe, maar niet voldoende om het verlies van 2020 te compenseren.

Dat blijkt uit de Arbeidsmarktprognose 2021 van het UWV. Volgens berekeningen van uitkeringsinstantie UWV is vooral bij uitzendbureaus, in de horeca en in de industrie een grote afname van de werkgelegenheid te verwachten.

Weer meer uitzendbanen in 2021

De uitzendsector wordt het hardst geraakt door de coronacrisis met een afname van 76.000 banen (-9%) in twee jaar tijd tussen 2019 en 2021. Volgens een eigen prognose van het UWV (obv gegevens van het CBS en CPB) waren er in 2019 nog 831.000 uitzendbanen, in 2020 liep dat fors terug naar 709.000 uitzendbanen. In 2021 zou de teller uitkomen op 755.000 uitzendbanen. In 2021 neemt het aantal uitzendbanen (en uitzenduren) volgens het UWV dus wel weer toe, maar niet in voldoende mate om het verlies van 2020 te compenseren.

Al voor de uitbraak van de coronacrisis was een daling van het aantal uitzenduren ingezet. Als reden hiervoor geeft het UWV dat Juist vanwege de gunstige economische situatie werkgevers meer mensen in dienst namen en minder gebruik maakten van uitzendbureaus. Sinds het uitbreken van de coronacrisis is het aantal uitzendbanen en uitzenduren nog harder gedaald.

UWV Arbeidsmarktprognose 2021

UWV Arbeidsmarktprognose 2021

 

Lees ook: UWV: coronacrisis kost 31.000 uitzendbanen (februari – eind juli 2020)

Verschillen per sector

Door de steunmaatregelen van de overheid bleef de impact van de crisis op de arbeidsmarkt afgelopen jaar nog beperkt. Zo zijn er veel arbeidsplaatsen behouden gebleven, stelt Katinka van Brakel, deskundige bij het UWV Van Brakel. Toch nam het totaal aantal banen in 2020 met 86.000 af. En deze ontwikkeling zet zich dit jaar verder door, met nog eens een verlies van 103.000 arbeidsplaatsen.
Er verdwijnen vooral banen in sectoren die direct getroffen worden door de coronamaatregelen of waar met veel flexibele contracten wordt gewerkt. De grootste afname is te verwachten bij uitzendbureaus, waar het UWV rekent op 76.000 minder banen. In de horeca gaan volgens de cijfers 59.000 banen verloren en in de industrie 39.000.
Maar er zijn ook sectoren waar meer werk zal ontstaan. In de zorg komen er waarschijnlijk 65.000 banen bij, in het openbaar bestuur 22.000 en in de sector informatie en communicatie 21.000.

UWV arbeidsmarktprognose

UWV Arbeidsmarktprognose 2021

Uitgaande van de laatste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) in november denkt het UWV dat het aantal banen in Nederland in 2021 uitkomt op bijna 10,6 miljoen. Dat zijn er dus 189.000 banen minder dan in 2019.  Daarmee zou de werkgelegenheid terugzakken tot het niveau van 2018.

Mogelijk pakt het totale banenverlies nog groter uit, als de huidige avondklok lang zou aanhouden of als het erg lang duurt voordat iedereen gevaccineerd is. Volgens Van Brakel is dit momenteel nog lastig inschatten. “Wij wachten nu op de volgende ramingen van het CPB in maart en zullen daarna weer met een nieuwe arbeidsmarktprognose komen.”

Uitzendbureaus

Uitzendbureaus verzorgen uitzendwerk of detachering, maar doen ook werving en selectie. Ze helpen bij werving en selectie, re-integratie, verzorgen opleidingen en adviseren op het gebied van humanresourcemanagement. De Rabobank deelt hier de meest recente cijfers en trends van de uitzendbranche.

Uitzendbranche onder druk

We verwachten dat de omzetkrimp die in 2019 is ingezet in de uitzendbranche, in 2020 verder zal doorzetten. De branche (en in het bijzonder payrollers) krijgt te maken met een forse kostenstijging door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en door het einde van de sectorverloning. Ook de nieuwe ABU-NBBU CAO werkt licht kostenverhogend. Het doorberekenen van die kosten aan de opdrachtgever kan lastig zijn in sectoren die krimpen of vanwege internationale concurrentie weinig ruimte hebben voor een loonkostenstijging. De uitzendbranche heeft daarnaast te maken met bovengemiddelde arbeidskrapte en concurrentie van zzp-platforms. Bedrijven in de flexbranche doen er goed aan om te bezien hoe zij kosten kunnen besparen en hun meerwaarde voor opdrachtgevers en werknemers kunnen vergroten.

Voor de middellange en lange termijn zien wij zowel kansen als schaarste ontstaan. Er is een groeiende vraag naar aanvullende HR-diensten en flexibele krachten. Maar door de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt is het voor de uitzendbranche steeds lastiger om kwalitatief goed personeel aan te trekken. Er komen steeds meer partijen die werving en selectie automatiseren met behulp van platformen. Ook worden administratieve taken als urenregistratie, planning en facturatie geautomatiseerd door boekhoudtools. Hierdoor kunnen platformen goedkoper en sneller opereren. Uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollers kunnen hierdoor een gedeelte van hun markt verliezen.

Ontwikkelingen uitzendbranche

Door de groeiende economie en krapte op de arbeidsmarkt is in 2019 is het aantal flexibele contracten gedaald en het aantal zzp’ers licht gestegen. Onder flexwerkers vallen naast uitzendkrachten en medewerkers met een tijdelijk contract ook zzp’ers.

De concurrentie in de uitzendbranche neemt toe. Door specialisatie, waaronder specifieke doelgroepen, verbreding van het takenpakket en kostenbesparing door digitalisering, kan men zich blijven onderscheiden.

De uitzendbranche krijgt op 1 januari 2020 te maken met nieuwe wetgeving: de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze nieuwe wet moet ervoor zorgen dat vaste arbeid minder vast wordt (aantrekkelijker) en dat flexibele arbeid minder flexibel wordt (minder aantrekkelijk). De uitzendbranche (en in het bijzonder payrollers) krijgt te maken met een forse kostenstijging door de WAB en door het einde van de sectorverloning. Ook de nieuwe ABU-NBBU CAO werkt licht kostenverhogend.

De behoefte aan flexibel personeel zal niet verdwijnen maar de kans is groot dat er een verschuiving in de vraag zal plaatsvinden van payroll naar uitzenders en/of zzp’ers. Hoe groot dit effect zal zijn hangt mede af van de inhoud van de nieuwe Wet DBA (voor zzp’ers), die pas in 2020 wordt uitgewerkt.

Economie

De uitzendbranche is vroeg cyclisch en wordt traditioneel gezien als voorspeller voor de vraag naar arbeid. Een afzwakking van economische groei is dan ook terug te zien in de ontwikkeling van het aantal banen in deze sector. Hoewel het aantal banen in de sector uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling nog groeit, is de groei wel veel lager dan voorheen. Daarnaast is het voor uitzendbureaus inmiddels lastig om uitzendkrachten te vinden vanwege de krappe arbeidsmarkt.

Lees meer bij de UWV Arbeidsmarktprognose 2019-2020

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie neemt af. De daling van het aantal flexibele arbeidsrelaties komt vooral door een flinke afname van het aantal uitzendkrachten. De andere typen flexibele arbeidsrelaties bleven nagenoeg gelijk. Het aantal zzp’ers steeg wel licht. In 2019 had 62% van de werkzame beroepsbevolking een vast contract. Daarnaast is 22% van de werknemers in loondienst met een flexibele arbeidsovereenkomst en werkt 12% als zelfstandige.

“De komende jaren zullen veel banen voor lager en middelbaar opgeleiden verdwijnen, terwijl dit juist de banen zijn die uitzendkrachten invullen.”

Voor het opvangen van pieken in de werkzaamheden gebruiken uitzendbureaus steeds vaker oproep- en invalcontracten. Deze vorm van flexwerk vormt de grootste groep binnen de flexcontracten.

Door de krapper wordende arbeidsmarkt in bepaalde sectoren zoals ICT, zorg, onderwijs, transport en bouw, wordt het lastiger voor de uitzendbranche om kwalitatief goed personeel aan te trekken. Volgens het CBS ziet ruim 60% van de uitzendbureaus een tekort aan arbeidskrachten als belangrijkste belemmering. De komende jaren zullen veel banen voor lager en middelbaar opgeleiden verdwijnen, terwijl dit juist de banen zijn die door uitzendkrachten gevuld worden. Dit is een bedreiging voor de sector. Tevens is de economische ontwikkeling van een aantal sectoren onzeker. De industrie en logistiek – belangrijke afnemers van flexwerkers – groeien minder hard waardoor de vraag naar flexwerkers afneemt.


Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de uitzendbranche, met name als het gaat om ‘people’. Onderwerpen die spelen zijn:

  • Gezond en veilig werken;
  • Opleidingen en persoonlijke ontwikkeling;
  • Van-werk-naar-werktrajecten;
  • Goed werkgeverschap.

De koplopers in de branche nemen dit mee in hun businessmodel en kunnen daardoor actiever medewerkers aan zich binden.


Innovatie

Digitalisering heeft grote impact op de uitzendbranche. Steeds meer vraagstukken bij bedrijven hebben een digitale component. Hierdoor is meer behoefte aan personeel met IT-vaardigheden. Dit zorgt ervoor dat (branchevreemde) partijen zoals IT- services bedrijven gaan concurreren met de uitzendbureaus. Maar dit zorgt er ook voor dat de uitzender zichzelf moet blijven vernieuwen. Naast de automatisering van de backoffice zien we steeds meer dat nieuwe technologieën, bijvoorbeeld Artificiële Intelligentie (AI), worden ingezet in het recruitment proces. AI wordt momenteel vooral ingezet op het gebied van screening en assessments. Dit zorgt voor extra investeringen in ICT, maar resulteert uiteindelijk in een efficiëntere organisatie en lagere kosten. Er zijn inmiddels ook uitzendbureau’s die volledig online zijn (platforms). Nieuwe verdienmodellen ontstaan, zoals:

  • Diversificatie (uitzenden of payrolling);
  • Verdieping (opleidingen en trainingen, zoals e-learning en taalcursussen).

Maatschappij

De meerderheid van de uitzendkrachten geeft de voorkeur aan een vast contract. In combinatie met krapte zien we weer een verschuiving van flex naar vast. Dit remt de groei van uitzendbureaus.

Wet- en regelgeving

Uitzendkrachten vallen vaak onder soepelere regelgeving dan gewone werknemers. Veranderingen in regelgeving hebben grote invloed op de aantrekkelijkheid van de verschillende vormen van flexwerken.


Voorbeelden

Drie jaar na de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) blijkt dat de WWZ niet goed werkt. Doel van de WWZ was het verkleinen van de kloof tussen ‘vast’ en ‘flex’. Het lijkt erop dat dit niet is gelukt: die kloof is juist groter geworden. Daarom komt het kabinet nu met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze nieuwe wet treedt op 1 januari 2020 in werking. Per saldo verwachten we een kostenstijging vanwege stijging WW-premies, transitievergoeding en het einde van de huidige overgangsregeling voor ‘sectorverloning’. Ondernemers in de flexbranche zullen bovendien bij alle contracten moeten nagaan of er sprake is van payrolling of uitzenden; alleen in dat laatste geval mag het arbeidsrechtelijke regime voor uitzenden worden toegepast.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zorgt voor een afbakening tussen uitzenden en payrolling; combinatievormen zijn niet langer toegestaan. Payrollwerknemers hebben voortaan recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die in dienst zijn bij de inlener. Dus niet alleen een gelijk loon, maar ook gelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 13e maand of een opleidings- of ontwikkelbudget.


De wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) wordt per 2021 vervangen. De beoordeling of er bij zzp’ers sprake was van een verkapte dienstbetrekking heeft niet goed gewerkt. De nieuwe wet moet deze zekerheid wel bieden en schijnzelfstandigheid (met name aan de onderkant) voorkomen. Een opdrachtgeversverklaring gaat de modelovereenkomst uit de wet DBA vervangen.


Loonheffingsnummer uitzendbranche

Vanaf 1 januari 2020 mogen uitzendbureaus alleen nog maar het loonheffingsnummer van de uitzendbranche gebruiken (sector 52). Dit moet volgens de Wet financieringen sociale verzekeringen (Wfsv). Voorheen hanteerden uitzendbureaus vanwege kostenbesparing vaak de indeling van de branche waarin werd gedetacheerd. Tot 1 januari 2020 mogen uitzendbureaus nog de huidige indeling blijven gebruiken, daarna zullen de kosten oplopen. Nieuwe partijen dienen de nieuwe indeling direct te hanteren. Hierdoor blijft ongelijkheid in de branche bestaan.


Sociale regelgeving

De Inspectie SWZ controleert strenger op ontduiking van sociale regelgeving. Handhaving helpt om oneerlijke concurrentie door malafide partijen tegen te gaan. Ook is er sprake van zelfregulering. Zo is er op initiatief van brancheorganisatie NBBU sinds 2015 een keurmerk dat toeziet op de kwaliteit van de huisvesting van buitenlandse werknemers, het Keurmerk SNF.

.

.

De 80 belangrijkste uitzendorganisaties en flex intermediairs

 

De flexmarkt heeft zijn groei vorig jaar verder doorgezet en is anno 2016 ruim €21 miljard waard. De top 80 uitzend- en flexorganisaties hebben meer dan de helft van deze waarde in handen. Randstad mag zich met afstand de grootste detacheerder noemen, gevolgd door USG People and Adecco Group. De vooruitzichten voor de flexmarkt zijn goed: de markt trekt aan en de wet DBA stuwt de vraag naar tijdelijk personeel.

Sinds eind 2017 is de vraag naar tijdelijke arbeid aan het aantrekken, en in 2019 kende de groei een versnelling. Uit data van het CBS blijkt dat de werkeloosheid verder is afgenomen. 78% van de flexwerkers is na drie maanden nog steeds aan het werk in een flexibel dienstverband, terwijl steeds meer zelfstandigen doorstromen naar een vast dienstverband (12%). Deze trend wordt mede ingegeven door het groeiende aantal vacatures – in het vierde kwartaal van 2018 werd de grootste vacaturegroei van de afgelopen vier jaar genoteerd, met een netto toename van 48.000 vacatures.

Net als voorgaande jaren heeft corporate finance kantoor MBCF samen met vakblad Flexmarkt de omzet en omzetgroei van de grootste flexmarktbedrijven en uitzendbureaus van Nederland in kaart gebracht. Bijna 100 arbeidsbemiddelingsbedrijven werden meegenomen in het onderzoek, Consultancy.nl neemt de 80 grootste uitzendorganisaties van ons land onder de loep.

Omzetontwikkeling van de top 80 uitzendorganisaties

De groei van de flexmarkt is duidelijk te zien in de omzetcijfers van de flexmarktbedrijven. Samen zijn de bedrijven in het onderzoek goed voor een totale omzet van €11,2 miljard, ongeveer 13% meer dan de totale omzet van deze bedrijven in de vorige editie van de lijst. Volgens gegevens van het CBS bedraagt de totale omvang van de flexbranche in Nederland ruim €21 miljard, wat betekent dat de top 80 bedrijven gezamenlijk ruim 50% van de marktwaarde in handen hebben. Van deze €11,2 miljard is maar liefst 42% in handen van de drie grootste spelers: Randstad, USG People en Adecco Group. Slechts vijf bedrijven in het onderzoek wisten geen omzetgroei te boeken in 2019, waarvan slechts een een omzetdaling noteerde. Het grootste deel van de flexorganisaties (69 ondernemingen) groeide met meer dan 10%, en de gemiddelde omzetgroei van de bedrijven in het onderzoek bedroeg 14,4%.

Volgens de onderzoekers is de groei van de markt aan drie zaken te wijten. Ten eerste presteert de economie over de hele linie beter, wat een positieve impuls geeft in de vorm van meer banen en meer vacatures. Daarnaast is flexwerken nog steeds in opkomst, omdat steeds meer bedrijven het aannemen van mensen in een vast loondienstverband vervangen door een langer durende flexibele arbeidsrelatie. Hierdoor groeit de markt voor uitzendbureaus, detacheerders, payrollingbedrijven en andere arbeidsbemiddelaars. De vraag naar flexwerkers in uren werk is in 2018 met 9,4% gestegen – een verdubbeling ten opzichte van de groei in 2017. Ten derde worden flexwerkers gemiddeld langer ingeschakeld voor opdrachten dan voorheen, en grote opdrachten leveren meer omzet.

Top 10

Net als voorgaande jaren staat Randstad opnieuw op de eerste plek, met veruit de grootste omzet van ruim €3 miljard. De #2, USG People, heeft net iets meer dan een derde van de omzet van Randstad met een totaal van €1,1 miljard. Bij de presentatie van de laatste kwartaalcijfers prees USG topman Rob Zandbergen vooral de prestaties van USG-dochter Start People, die volgens hem “duidelijk marktaandeel aan het winnen is”. Met iets meer dan de helft van de omzet van de #2 volgt op de derde plek, met een omzet van €581 miljoen Adecco, dat in 2019 een aanzienlijke groei geboekt heeft. Met zijn omzetgroei van 10,8% ten opzichte van 2018 is Adecco de snelst groeiende speler binnen de categorie van organisaties met een omzet van meer dan €450 miljoen.

Top 10 uitzendorganisaties

Toch vindt kersvers Adecco algemeen directeur Hans Pruis dit het moment voor een pas op de plaats: “We zijn trots op de cijfers, maar het heeft ons te veel gekost. We zijn eind van het jaar een aantal grote klanten kwijtgeraakt.” En grote klanten zijn belangrijk voor het wereldwijd actieve bedrijf. “We moeten herijken, herpositioneren, de organisatie anders neerzetten en andere mensen aannemen, die bijvoorbeeld meer op digitalisering zijn gericht. Met dat laatste zijn we nu hard bezig, zonder te vergeten dat de winkel gewoon open is”, aldus Pruis.

Op de vierde plek volgt Manpower met een omzet van €508 miljoen – 3% meer dan in 2018. Op de vijfde plek staat opnieuw Timing, een van de meest indrukwekkende stijgers in de lijst van 2017, dat zijn omzet het afgelopen jaar met 16,7% (€59 miljoen) zag groeien naar €413 miljoen. Adjunct-directeur Paul Haarhuis over het succes en de concurrentie met de andere top 5 spelers: “We zijn de grootste uitzender in private handen. Voor ons bevinden zich alleen nog de vier beursgenoteerde bedrijven. Een niet-beursgenoteerd bedrijf zijn helpt zeker mee bij het winnen van een gunning of tender. Klanten vinden onze no-nonsense-cultuur als dochter van een familieonderneming aantrekkelijk.”

De hardste groeier in de top 10 is echter Driessen HRM met een omzetgroei in 2018 van circa 18%. Het bedrijf sluit, na De Staffing Groep, Brainnet, Harvey Nash en Olympia, de top 10 met een omzet van €217 miljoen, en is daarmee tevens de laatste speler in de lijst met een omzet van boven de €200 miljoen.

Top 50

Net buiten de top 10 volgen dicht op elkaar Source Group, Myler en Brunel. Van deze drie heeft Myler, een bemiddelaar uit Utrecht, de grootste groei gerealiseerd – met een omzetgroei van 22% ten opzichte van 2017. Op de veertiende plek volgt OTTO Work Force met een omzet van €170 miljoen. Directeur Frank van Gool laat weten sceptisch te zijn over het aantrekken van de markt: “Het lijkt erop dat de markt opleeft, maar ik vind de situatie erg fragiel. Het lijntje is maar heel dun en dat heeft te maken met de politieke onzekerheid in Europa. Een stabiele cyclus van zeven goede en zeven magere jaren, zoals we die van vroegere kennen, is veranderd in een voortdurende staat van wispelturigheid”, aldus Van Gool.

Top 11-20 uitzendorganisaties

De vijftiende plek is voor Staffing Management Services, dat sinds de start van 2018 zijn omzet met maar liefst 40,5% wist te vergroten. En dat ondanks dat de grootste klant van het uitzendbedrijf vorig jaar failliet ging, namelijk installatiebedrijf Imtech. Oprichter Rob de Laat zag het bankroet vorig voorjaar al aankomen en greep in. “Voor onze regierol op inhuur hebben we de vergoeding een aantal maanden misgelopen. De hele grap heeft ons een half miljoen gekost. Winst hebben we niet gedraaid, maar we zijn trots dat we de ondergang van Imtech hebben overleefd.” Na Payroll Select op de zestiende plek, volgt opnieuw een grote groeier in de lijst, namelijk YoungCapital die met een omzetgroei van bijna 30% de zeventiende plek heeft veroverd. De rest van de top 20 bestaat uit FastFlex, Actief Groep en T-Groep, die alle drie weinig omzetverandering vertonen ten opzichte van 2017.

Nummers 21 en 22, DPA Group en Accent Covebo Group, hebben praktisch een gelijke omzet, maar DPA Group is ongeveer twee keer zo hard gegroeid als zijn branchegenoot. Op de 23ste plek volgt Abiant, een uitzendgroep uit Surhuisterveen, met een omzet van €109 miljoen. Na Abiant zijn er nog vijf andere spelers in de lijst die een omzet hebben van meer dan €100 miljoen. Please Payroll, AB Vakwerk Groep en Pay for People hebben alle drie een omzet van circa €102 miljoen, waarvan eerst- en laatstgenoemde beide hun omzet ten opzichte van 2017 met meer dan 50% hebben vergroot.

De groei van #28 In Person is echter nog indrukwekkender, een gigantische 61,7% naar een omzet van ongeveer €101 miljoen. Directeur-grootaandeelhouder Herman Kok over het geheim achter het succes: “Het heeft te maken met trouw en persoonlijke behandeling. 60% van onze uitzendkrachten werkt langer dan gemiddeld bij ons. Wij steken energie in onze uitzendkrachten, door te meten hoe gelukkig ze zijn tijdens hun werk.” Ook #27 AB Oost behaalde een omzet van circa €101 miljoen.

Top 21-40 uitzendorganisaties

Na The Employment Group, Ziezzo en DIT Holding uit respectievelijk Amersfoort, Bunschoten en Waardenburg, volgt op de 32ste plek Consolid. Het bedrijf uit Amsterdam realiseerde in 2018 44% meer omzet. “De groei zien we in al onze markten. In het openbaar vervoer presteren we goed. Maar ook de veiligheidsmarkt en in de markt voor het thuis bezorgen van pakketjes, maaltijden en voedsel hebben wij grote sprongen gemaakt. We hebben afgelopen jaar nieuwe grote en middelgrote klanten gewonnen en bestaande klanten met meer diensten bediend. Die groei zet zich ook in 2019 verder voort”, aldus directeur-eigenaar Dennis Mortier. AB Werkt, Humares en EasyStaff sluiten de top 35.

Op plaats 37 staat TMC Groep, een consultancyorganisatie / detacheerder die voornamelijk actief is in technische en technologie-gedreven sectoren. CEO Thijs Manders verwacht dat de uniek, ondernemende aanpak van het bureau, ‘employeneurship’, het kantoor de komende vijf jaar nog geringe groei zal brengen op de Nederlandse markt. “We mikken in Nederland op een groei naar duizend mensen binnen vijf jaar. We tellen er nu zevenhonderdvijftig, dus dat is haalbaar.” Verdere groei haalt het bedrijf liever uit het buitenland.

Payroll-dienstverlener Payper staat op de 44ste plek, met een enorme groei van 62,4%. Het enige bedrijf met een omzet van meer dan €5 miljoen dat een grotere groei heeft weten te realiseren is Regiebouw (#57), al komt ook Nextpayroll (#55) met een groei van 61,5% dicht in de buurt. Regiebouw wist zijn groei in 2018 aanzienlijk te versterken door de fusie met concurrent Elite Bouw. Volgens directeur Igor de Glas was in het jaar een razendsnelle kentering van de bouwarbeidsmarkt zichtbaar, van een situatie van overschot aan arbeidskrachten naar een beginnende krapte. “Met name de vraag naar calculatoren, werkvoorbereiders, uitvoerders en projectleiders is aangetrokken. In deze sector lopen de witte boorden op de blauwe boorden vooruit.”

Top 41-60 uitzendorganisaties

Buiten de top 40 wordt de gemiddelde percentuele groei van de omzet bij de flexorganisaties aanzienlijk hoger. Dubbelcijferige groei is voor de plaatsen 41-80 eerder regel dan uitzondering. In verhouding tot de bedrijven tussen plekken #21-40, zijn er aanzienlijk grotere onderlinge verschillen te zien in de omzet van flexorganisaties in de top-#41-60. Waar DPA Groep, de #21 uit de lijst, ongeveer twee keer zoveel omzet realiseert als de nummer #41, Payper, behaalt Platform voor Intermediairs, #41, bijna vier keer zoveel omzet als de nummer #60, GJ Personeelsdiensten.

De nummers #61 en #62, Uitzendmarkt en Recruit a Student, zijn de laatste bedrijven in de lijst met een omzet van meer dan €10 miljoen. Slechts acht bedrijven in de lijst hebben een omzet van minder dan €5 miljoen, met helemaal onderaan de top 80 Sifleks Techservice, met een omzet van €3,1 miljoen.

Bedrijven die net buiten de top 80 vallen zijn: Techwork, MDI Techniek, A&E Personeelsdiensten, Bolap.nl, Jalo bouwuitzendbureau, ErvarenJaren, Interjobs, Top Groep Nederland, Zendijk Personeelsdiensten (Habovo), Task en Turn, Menza Uitzendgroep, Dag1, A la Carte Uitzendbureau, De Brug en Adequaat Personeel.

Top 61-80 uitzendorganisaties

Trends

De onderzoekers zien een aantal trends en ontwikkelingen in het landschap. Hoewel de top van de markt de afgelopen jaren gekenmerkt werd door heftige concurrentie op prijs, is deze concurrentie op tarieven nu weer aan het afnemen. Zo verloor Adecco in 2018 enkele grote klanten aan zijn concurrenten, omdat de offertes van Adecco duurder waren dan die van zijn directe rivalen. Adecco-Directeur Hans Pruis: “Ik heb een grens gesteld. Ik vind dat we elkaar afgelopen maanden een beetje gek hebben gemaakt. Klanten willen eigenlijk een degelijke flexdienstverlening waar ze een redelijke prijs voor betalen en waarmee ze correct behandeld worden.”

Ook zijn er steeds meer overnames te zien in de flex- en uitzendbranche, vooral binnen nichemarkten zoals die van payrolling en specialistische bemiddeling. Roel ter Steeg, adviseur bij MBCF, verwacht ook voor 2018 en 2019 nog een toename in het aantal fusies en overnames op de flexmarkt. “En er komt steeds meer interesse vanuit het buitenland. Ik zie de kansen voor ondernemers die willen verkopen of extra financiering zoeken dus heel rooskleurig in.” Het vorige jaar werd een bod gedaan op de #2 in de lijst, USG People, door het Japanse bedrijf Recruit Holdings. Tracé Detachering rondde twee grote overnamedeals af voor Verhoeve Engineering en Trivoor, terwijl DPA Group, de #21 in de lijst drie overnames deed. CEO Eric Winter vertelt: “Ons doel is om in de markt bij de beste drie te behoren. Om dat te realiseren, zoeken we graag samenwerking met relevante partijen. Zo namen we onlangs Fagro over, maar ook (de finance-interimactiviteiten van) ConQuaestor en Soza Xpert.”

Tot slot lijkt ook de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties* (DBA) een positief effect te hebben op de groei van de markt. Ter Steeg legt uit: “Veel ZZP’ers zullen niet meer rechtstreeks worden ingehuurd door opdrachtgevers, maar door middel van een payrollcontract of door detachering. Dat geeft een boost aan flexpartijen. Daar sturen klanten op aan, want die zijn better safe than sorry.” Hij vult aan: “Onder bemiddelaars van vaklieden bespeur ik ook een grote instroom van freelancers die nu een contract of bemiddelingsrelatie via een bureau overwegen. Dat potentieel ontsluit een groot deel van de markt die voor veel detacheerders en bureaus vorig jaar nog onbereikbaar was.”

Het perspectief voor het komende jaar is dus positief. Ter Steeg verwacht dat de groei zich dit jaar en volgend jaar zal voortzetten. “Spoedig zal de oorlog om talent, en waarschijnlijk extremer, losbarsten. Maar het plafond is nog niet bereikt.” Daarnaast verwacht hij dat bedrijven steeds vaker meerdere diensten zullen gaan aanbieden. “Steeds vaker is een combinatie van bedrijfsmodellen in één bedrijf vertegenwoordigd. Uitzenden, detacheren, bemiddelen, verlonen, payrollen of contracten beheren, alles loopt steeds meer in elkaar over. Flexondernemers gaan daar praktisch mee om. Veranderende regelgeving die betrekking heeft op de ene propositie, maakt dat flexondernemers andere proposities ontwikkelen”, concludeert hij.

Verder op deze pagina:

SidebarDutchEnglishFrenchGermanItalianPolishSpanish